zámek Lochovice

klik

Hlavní stránka


Zajícové z Hazmburka/Valdka/ Litovští ze Svinař Žichovci z Duban z Prostiboře Vratislavové z Mitrovic Netoličtí z Eisenberka

zámek Lochovice zámek Lochovice - od rybníku

První zmínka o Lochovicích je z roku 1318, kdy ves vlastnil Vilém Zajíc z Valdeka. Dalšími majitel zde byl vladyka Bořivoj Litovský ze Svinař a dále jeho synové Bořivoj, Bohuněk a Zbyněk. Od 15. století jsou Lochovice připojeny k panství a hradu Okoř. Okoř tehdy vlastnil bohatý apatékář ze Starého Města pražského Ludvík z Florencie. Vdova po jeho synovi Dorota si pak 1443 bere za muže Bořivoje z Lochovic / podle jména se zdá, že i tento Bořivoj patřil k pánům ze Svinař /. Další zmínka o Lochovicích je z roku 1532, kdy je kupuje Jan Žichovec z Duban a ves se stává samostatným statkem. Jan Žichovec si zde nechává vystavět gotickou tvrz. Od Jana Žichovce kupuje Lochovice Oldřich z Prostiboře, který k nim přikupuje ještě statek Libomyšl, Vyšebohy, Stašov, a Neumětely. Po jeho smrti se panství ujímá jeho syn Ladislav se svou ženou Barborou, rozenou Hýzrlovou z Chodů. Ladislav panství zadlužil a po jeho smrti byla Barbora nucena zboží roku 1571 prodat Mikuláši Waltrovi z Waltersbergu. Za Mikuláše panství začalo prosperovat. zámek Lochovice - soukromý archiv zámek Lochovice - soukromý archiv Od císaře vyprosil pro Lochovice městský znak, pečeť a právo provozovat trhy. Patrně za jeho vlády byla stará tvrz přestavěna na renesanční zámek. Když roku 1578 zemřel, panství získává sňatkem s vdovou Helenou Kryštof Vratislav z Mitrovic. V období třicetileté války byl zámek vypálen. Mitrovicové o vypálené sídlo ztratili zájem a vystavěli si nové v Mirošově. Rod Mitroviců vlastní Lochovice až do roku 1754, kdy je kupuje Václav Kazimír Netolický z Eisenberka. Ten nechává zámek opravit a společně se zámeckou kaplí rokokově vyzdobyt. Dalšími majiteli byli hrabata z Bredů, kteří panství roku 1801 prodávají rytíři Jakubu Černému z Edelmuthu. Ten panství dále prodává roku 1818 hraběti Hieronýmu Lützowi z Dreylützowa. Od roku 1860 zde sedí jeho syn Rudolf, který pantsví prodal bratrům Aloisu, Václavovi a Josefu Renerovým. Při rozprodávání lochovického statku v roce 1913 kupuje zdejší zámek Čeněk Pospíšil, který jej vlastní až do znárodnění roku 1948. Po tomto datu je zámek v majetku místního JZD. Po roce 1990 byl zámek vrácen potomkovi rodiny Pospíšilovi. Ten ale o zámek nejeví zájem a ten po vystěhování JZD vesele chátrá.Stručná historie majitelů panstvíZajícové z Hazmburka/Valdeka/

  Historie Zajíců z Hazmburka se začíná u Oldřicha, který jako první roku 1232 převzal jméno Zaječek. Nejprve se tento rod nazýval z Valdeka, ale od roku 1335 Zbyněk Zajíc z Valdeka a na Žebráce kupuje od krále Jana Lucemburského koupil gotický hrad Hamburk a vybudoval z něj nové rodové sídlo. Zbyňkův vnuk Mikuláš odchází do Budině a zakládá budyňskou větev rodu. V době husitské drželi Zajícové se Zikmundem a na straně katolíků. Mikulášův syn Jan z budýňské vetvě Zajíců se usazuje na Budyňském zámku a ostře vystupuje proti Jiřímu z Poděbrad. Po zvolení Matyáše Korvína českým králem, je jmenován kancléřem českého království. Rod Zajíců vymřel roku 1663 po meči. Známým členem rodu byl také Zbyněk Zajíc z Hazmburka, který byl v letech 1403 – 1411 pražským arcibiskupem. Ostře vystupoval proti Janu Husovi a byl zapřísáhlým odpůrcem husitského hnutí. Zbyněk byl vnukem Zbyňka Zajíce z Valdeka, který pro rod získal hrad Hazmburk. Zemřel roku 1436 při své cestě do Prešpurku / dnešní Bratislava / a pochován je v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Vratislavové z Mitrovic

  Prvním známým předkem byl Vratislav, přívrženec Jiřího z Poděbrad, který roku 1448 kupuje Mitrovice u Sedlčan a od roku 1462 byl purkrabím Pražského hradu. Vratislavové se však dlouho nemohli domoci významnějšího postavení a majetku, proto museli sloužit u bohatého panstva. Zlom nastal na přelomu 16.
a 17. století, kdy se roku 1591 Václav Vratislav z Mitrovic účastní jako panoš císařské delegace do Turecka. Během jednání v Cařihradě vypukla mezi sultánem a císařem válka a Václav Vratislav je Turky uvězněn. Podařilo se mu však uprchnout a roku 1595 se vrací do vlasti. Za stavovského povstání podporuje císaře a za své služby je povýšení do panského stavu. Obdržel také některé úřední hodnosti díky nimž se dostává po porážce stavovského povstání k výhodným konfiskacím. Zemřel roku 1635 a svým potomkům zanechal značné jmění. Vratislavové z Mitrovic vlastnili např. Kost, Kamenici nad Lipou, Radkov, Mníšek, Skřípel, Dírnou, Chlumčany, Krnsko, Zálší, Řehnice aj. Vratislavové z Mitrovic jsou dodnes prokazatelně žíjícím rodem.

Netoličtí z Eisenberka

  První zmínka o této měšťanské rodině, pocházející z Netolic, je z roku 1599, kdy bratři Václav a Tomáš obdrželi od říšské kanceláře erb z predikátem z Eisenbrka. Václav byl od roku 1614 královským solním úředníkem v Týně nad Vltavou. Když roku 1634 umírá, jeho dědicem se stává jeho syn Ferdinand František. Ten je roku 1660 povýšen do rytířského stavu. Byl ženatý s Dorotou Alžbětou ze Schneeberka, která po svém bratru zdědila Přehořov a Kvasejovice. Roku 1729 se Václav Kazimír Netolický z Eisenberka, hejtman bechyňského kraje žení s Reginou de Saint-Martin a usazuje se na Přehořově. V roce 1738 se stal ještě purkrabím hradeckého kraje, o rok později podkomořím a nakonec od roku 1740 komerčním radou. Za tyto své zásluhy je roku 1741 povýšen do panského stavu. V roce 1749 se stal prezidentem královské komory, dvorským sudím a generálním válečným komisařem. 1759 je povýšen do hraběcího stavu. Od roku 1754 vlastní Lochovice a již od roku 1738 hrad Kost a přilehlé panství. Václav měl jediného syna Jana Adama, který byl hejtmanem budějovického kraje. Byl ženat s Valburgou, rozenou hraběnkou z Bredů. Manželství však bylo bezdětné a tak smrtí Jana Adama vymírá tento rod po meči. Jméno Netolických, ani erb, však nezaniklo. Ke svému jej připojuje syn Adamovi starší sestry Terezie, hrabě Antonín Vratislav z Mitrovic. Hrad Kost pak přechází na Vratislavi Netolické z Mitrovic a Eisenberka a Lochovice na hrabata z Bredů.


veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz