zámek Vrchotovy Janovice

klik

Adresa objektu : Email: vrchotovy_janovice@nm.cz, Telefon: 317 835 181

Hlavní stránka


z Janovic z Říčan Vrtbové z Vrtby Vratislavové z Mitrovic

zámek Vrchotovy Janovice - vstup zámek Vrchotovy Janovice - vstup

  Herbortovi Janovice, jak zněl původní název, založil v polovině 14. století Herbort z Janovic, člen rodu Janoviců z nedaleké vsi, která je zmiňována již ve 13. století. Po pánech z Janovic se zde od roku 1433 do roku 1528 připomínají Vrchotové z Vrchotic, podle kterých dnes nese obec své jméno. Od roku 1532 je zde připomínán Vilém Osečanský z Osečan, pak Předbor z Radešína a od roku 1540 Jan starší z Říčan. Za pánů z Říčan byla původně kamenná gotická vodní tvrz přebudovaná na renesanční zámeček. Roku 1603 přecházejí Janovice na Jana z Vrtby, který seděl na nedalekém Červeném Hrádku. Od roku 1609 vlastní Janovice syn Jana z Vrtby, Sezima, který v pobělohorských konfiskacích získal i další majetek a roku 1624 byl povýšen do hraběcího stavu. zámek Vrchotovy Janovice zámek Vrchotovy Janovice - ze zahrady
  Za Ferdinanda Františka z Vrtby byl roku 1704 nahrazen původní zvedací most do zámku nahrazen kamenným. Vrtbové ve stavebních úpravách pokračovali a přebudovali zámek v rokokovém stylu. Posledním majitelem z tohoto rodu je Adam František z Vrtby, který zámek roku 1807 prodává Františkovi Josefovi Vratislavovi z Mitrovic. Za Mitroviců získal zámek konečnou podobu ve stylu romantické gotiky a okolí zámku bylo postupně měněno v anglický park s mnoha vzácnými dřevinami. Roku 1879 zámek kupuje rytíř Karel Nádherný z Borotína. Ten se za tři roky oženil s Amélií Klein von Wisenberg, s níž měl posléze 3 děti. Syna Jana a dvojčata Karla a Sidonii. Jan zemřel roku 1913 / vzal si život, když se dozvěděl, že trpí zámek Vrchotovy Janovice - soukromý archiv zámek Vrchotovy Janovice - soukromý archiv nevyléčitelnou chorobou /. Karel umírá roku 1931 na komplikace po operaci slepého střeva. Poslední majitelkou byla baronka Sidonie Nádherná z Borotína, která zde pořádala setkání osobností tehdejšího veřejného života. Po válce komunisté „ doporučili „ Sidonii Nádherné emigraci a tak roku 1949 odchází do Anglie, kde také umírá. Její ostatky byly roku 1999 převezeny do Janovic, kde jsou pochovány v zámecké zahradě. V současné době zámek patří Národnímu muzeu a jsou v něm umístěny některé expozice. Součástí zámku je nádherný park, který sice nepatří zdaleka k největším, ale okouzlí svou atmosférou. Park vznikal déle jak 200 let a jeho součástí je mnoho vzácných dřevin.

zámecký park zámecký park zámecký park zámecký park
zámecký park zámecký parkStručná historie majitelů panství


Vrchotové z Vrchotic

  První písemná zmínka o tomto rodu pochází ze 14. století, kdy je roku 1370 zmiňován vladyka Bohuněk Vrchota z Vrchotic. Jeho syn Bohuněk je roku 1383 zmiňován jako patron kostela ve Střezimíři a roku 1391 i kostela v Prčicích. Bohuněk umírá roku 1395. Následuje jeho syn Jan Vrchota z Vrchotic, který v letech 1409 – 1415 držel panství Lomnici nad Lužicí a roku 1415 připojil svůj podpis na listinu českých stavů proti upálení Jana Husa. Někdy v období husitských válek Vrcholové prodávají Vrchotice a roku 1433 se Bohuněk Vrchota z Vrchotic usazuje, na tehdy ještě vodní tvrzi, v Janovicích. Vrchotovy Janovice pak drží tento rod až do roku 1528. Posledním z tohoto rodu, který zde seděl od roku 1510, byl Jan Vrchota z Janovic, jímž tento rok také roku 1530 vymírá po meči.


z Říčan

  Předkem pánů z Říčan byl Petr ze Všechrom, který mezi lety 1260 – 1270 nechal vystavět Říčanský hrad. O hrad přichází během husitských válek. Hrad zůstává neobydlen a v 16. století zcela zpustl. V polovině 14. století se rod dělí na několik větví a již koncem tohoto století vlastní např. Průhonice, Hořovice, Švihov, Humpolec atd. Pánové z Říčan byli typickými představiteli renesanční šlechty. Studovali na vysokých školách doma i v cizině a své vzdělání využívaly k uplatnění svých politických ambicí. Zastávali úřady krajských a zemských soudců a hejtmanů. Za stavovského povstání se ovšem někteří členové rodu, jako například Jan Litvín z Říčan, postavil na stranu stavů a dokonce se osobně účastnil defenestrace roku 1618, kdy pomáhal vyhazovat z oken Pražského hradu císařské místodržící Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Za tato svá jednání příchází o své majetky a v některých případech, jsou i uvězněni. Jako třeba Pavel z Říčan, kterému hrozil dokonce trest k smrti, ale byl změněn na šest let žaláře na Zbirohu. Potomci pánů z Říčan si pak postupně získávají důvěru Habsburků, ale počátkem 19. století tento rod vymírá.


Vrtbové z Vrtby

  Prvním známým předkem pánů z Vrtby byl Sezima z Krašova, který žil v druhé polovině 13. století. Měl čtyři syny, z nichž jeden, Sezima, roku 1313 – 1316 zakládá hrad Vrtbu. Všichni jeho potomci pak užívají přídomek z Vrtby. Tento rod byl však až do třicetileté války tak bezvýznamný, že se o něm z té doby nezachovaly téměř žádné zprávy. Roku 1618, při stavovském povstání zůstávají věrní Habsburkům a císaři Ferdinandu II, dostávají se tak k levné koupi konfiskátů a značně navyšují svůj majetek. Sezima z Vrtby také konvertoval ke katolické víře a tím se mu otevřela cesta k hraběcímu titulu, který dostává roku 1624 a k některým významnějším úřadům. Stává se nejvyšším soudcem a královským hofmistrem Tento rod vlastnil např.Švamberk, Konopiště, Gutštejn, Kosovu Horu aj. Poslední potomek tohoto rodu, František Josef z Vrtby, umírá roku 1830 v Křimicích a veškerý svůj majetek odkázal Janovi Karlovi knížeti
z Lobkovic.


Vratislavové z Mitrovic

  Prvním známým předkem byl Vratislav, přívrženec Jiřího z Poděbrad, který roku 1448 kupuje Mitrovice u Sedlčan a od roku 1462 byl purkrabím Pražského hradu. Vratislavové se však dlouho nemohli domoci významnějšího postavení a majetku, proto museli sloužit u bohatého panstva. Zlom nastal na přelomu 16. a 17. století, kdy se roku 1591 Václav Vratislav z Mitrovic účastní jako panoš císařské delegace do Turecka. Během jednání v Cařihradě vypukla mezi sultánem a císařem válka a Václav Vratislav je Turky uvězněn. Podařilo se mu však uprchnout a roku 1595 se vrací do vlasti. Za stavovského povstání podporuje císaře a za své služby je povýšení do panského stavu. Obdržel také některé úřední hodnosti díky nimž se dostává po porážce stavovského povstání k výhodným konfiskacím. Zemřel roku 1635 a svým potomkům zanechal značné jmění. Vratislavové z Mitrovic vlastnili např. Kost, Kamenici nad Lipou, Radkov, Mníšek, Skřípel, Dírnou, Chlumčany, Krnsko, Zálší, Řehnice aj. Vratislavové z Mitrovic jsou dodnes prokazatelně žíjícím rodem.


veškeré vaše názory a připomínky k těmto stránkám prosím pište na můj e-mail: danieldzurny@seznam.cz